CONDICIONS DE VENTA


     La titularitat d'aquest lloc www.creaduca.cat, (des d'ara Lloc web) l'ostenta ANNA MAS ESTRUCH, i les dades de contacte són: D.N.I. número 77318419D i
     domicili a aquests efectes en el carrer Dr. Rotllant, nº 22, 08.373 Masquefa.

     Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció), regula les condicions per les quals es regeix l'ús del lloc web i la compra de productes
     i / o serveis (en endavant, Condicions).

     A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i / o utilitzar aquest lloc web, l'usuari ha d'haver llegit la Política de Privacitat
     i Política de Cookies. En utilitzar aquest lloc web o en fer i / o sol·licitar l'adquisició d'un servei a l'usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions
     i per l'anteriorment esmentat.

 1. L'USUARI: L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant, Usuari), de manera que aquest accepta des que s'inicia la
  navegació en el mateix totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa
  legal que apliqui al present caso.El usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest lloc web.
 2. PROCES DE COMPRA: L'usuari pot comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Per a això haurà prémer el botó COMPRAR el qual
  li redigirá a la plataforma de pagament de PayPal. Un cop realitzat el pagament l'Usuari rebrà un correu electrònic amb un enllaç on descarregar el producte digital.
  L'Usuari reconeix en el moment de la compra de ser coneixedor de les condicions particulars del producte de les Condicions de Venda, la Política
  de Cookies I la Política de Privadesa.
 3. PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus exhibits en el lloc web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden
  canviar en qualsevol moment.Els mitjans de pagament acceptats seran: PAYPAL.
 4. DEVOLUCIONS: En tractar-se d'un producte i/o servei en línia, en ser un servei personalitzat i/o d'accés immediat en part o a la totalitat dels materials,
  referit dret de desistiment desapareix, sent coneixedor l'Usuari d'aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.
 5. EXONERACIO DE RESPONSABILITAT: Excepte disposició legal en contra, ANNA MAS no acceptarà cap responsabilitat per: (i) perdudes no atribuïbles
  a incompliment per part seva; (Ii) perdudes empresarials (incloent lucre cessant); (Iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d'una altra índole que impedeixin
  un normal funcionament del lloc web a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del
  servei; (Iv) cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com conseqüències que es
  troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.
 6. PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web www.creaduca.cat, incloent entre d'altres les imatges i els textos dels articles,
  qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat d'ANNA MAS, o bé ha adquirit els corresponents
  drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que disposen els
  articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar,
  modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment d'ANNA MAS. L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual
  i Industrial titularitat d'ANNA MAS.
 7. ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a què aquestes facin referència constitueixen l'acord íntegre entre el usuari i
  ANNA MAS en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de forma verbal o per escrit entre
  les mateixes parts.
 8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: ANNA MAS podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades,
  sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin
  modificades per altres degudament publicades.
 9. LEGISLACIO APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre ANNA MAS i l'Usuari es regira per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia
  se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
© Creaduca 2018-2019      creaduca@gmail.com                                                  Política de Cookies     Política de Privadesa     Condicions de venta